Zasady ochrony danych osobowych

I. Postanowienia podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej "RODO") jest Senta Pavlata, REGON: 09836209, z siedzibą w Pradze 4, Krč, Zálesí 1126/88 (zwany dalej "administratorem").

 2. Dane kontaktowe administratora to:

  • Adres: 142 00 Praha 4 - Krč, Zálesí 1126/88

  • E-mail: info@zomael.cz, tel.: +420 607 754 007

 3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden bądź kilka szczególnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby fizycznej.

 4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. 

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza przekazane mu dane osobowe lub dane osobowe pozyskane przez administratora na podstawie realizacji złożonego zamówienia:

  • imię i nazwisko

  • adres e-mail

  • adres korespondencyjne

  • numer telefonu

 1. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

  • wykonanie umowy pomiędzy użytkownikiem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

  • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania wiadomości handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). f) RODO,

  • zgoda użytkownika na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego

   (w szczególności wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a). a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy żadne towary lub usługi nie zostały zamówione.

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest

  • przetwarzanie zamówienia i wypełnianie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a administratorem; przy zamówieniu dane osobowe są wymagane do pomyślnego przetworzenia zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych zawarcie umowy lub jej realizacja przez administratora nie są możliwe

  • przestrzeganie zobowiązań prawnych wobec użytkowników

  • wysyłanie komunikatów biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych

 1. Nie ma automatycznego podejmowania decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 RODO. Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

 IV. Okres przechowywania

 1. Administrator przechowuje dane osobowe

  • przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z takich stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).

  • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez okres 5 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

 2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

  V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

  1. Odbiorcami danych osobowych są osoby

   • związane z dostawą towarów/świadczeniem usług/płatnością na podstawie umowy

   • świadczące usługi sklepu internetowego (Shoptet) oraz inne usługi w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego

   • świadczące usługi marketingowe

  2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług mailingowych/usług w chmurze.

   VI. Podmioty przetwarzające dane osobowe

   1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez administratora, ale dane osobowe mogą być również przetwarzane dla niego przez następujące podmioty przetwarzające:

    • Dostawca usług Mailchimp

    • MonkeyData s.r.o.

    • Alternatywnie również inni dostawcy usług i aplikacji do przetwarzania danych, z których obecnie administrator nie korzysta.

   VII. Prawa użytkownika

   1. Na warunkach określonych w RODO

    • prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

    • prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,

    • prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO,

    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO,

    • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO oraz

    • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora, o którym mowa w art. III niniejszego Regulaminu.

   2. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

   VIII. Polityka prywatności

   1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

   2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i danych osobowych w formie papierowej.

   3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.

   IX. Postanowienia końcowe

   1. Składając zamówienie z formularza zamówienia online, użytkownik potwierdza, że zna politykę prywatności i akceptuje ją w całości.

   2. Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki, zaznaczając zgodę za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę, potwierdza, że zna warunki ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości

   3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych zasad ochrony prywatności.  Dokonując zmiany - nową wersję zasad ochrony prywatności zamieści na swojej stronie internetowej i prześle użytkownikom nową wersję dokumentu na adres e-mail, który użytkownicy podali administratorowi.

    Niniejsze zasady ochrony prywatności wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.